Reglement stedelijk zwembad

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen stelt de openingsuren en de jaarlijkse sluitingsperiodes van het stedelijk zwembad vast.  De coördinator van het zwembad maakt de openingsuren en sluitingsperiodes tijdig en op duidelijke wijze aan de ingang van het zwembad kenbaar.

Artikel 2: De kassa wordt gesloten een half uur voor sluitingstijd.  Het zwembassin moet 15 minuten voor sluitingstijd ontruimd worden.  Het toezichthoudend personeel deelt dit aan de zwemmers mee.

Artikel 3: De burgemeester kan het stedelijk zwembad tijdelijk sluiten om redenen van openbare veiligheid of gezondheid.  De beslissing van de burgemeester moet worden bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen in zijn eerstvolgende zitting.  De coördinator van het zwembad maakt elk besluit tot tijdelijke sluiting van het stedelijk zwembad op duidelijke wijze aan de ingang van het zwembad kenbaar.

Artikel 4: Iedere bezoeker van het zwembad moet zich aan de kassa een toegangsticket verschaffen, en moet dit ticket samen met het kledingmandje afgeven in de vestiaire van het zwembad.

Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen kan het stedelijk zwembad ter beschikking stellen van groepen voor trainingen, lessen, competities en andere sportieve of recreatieve evenementen met inachtneming van de tarieven en gebruiksmodaliteiten zoals door de gemeenteraad bepaald in het gebruikers – en retributiereglement. 
Wordt het stedelijk zwembad gebruikt buiten de gewone openingsuren, dan is de gebruiker ertoe gehouden, de uurlonen van het gekwalificeerd toezichthoudend personeel dat ter beschikking moet worden gesteld, te vergoeden, behoudens ingeval hij zelf gekwalificeerde personen kan inzetten voor de duur van het gebruik van het stedelijk zwembad.  In dit laatste geval is hij ertoe gehouden de recente bijscholingsattesten te overhandigen aan de coördinator van het zwembad.  De aanvraag moet minimum vier weken op voorhand ingediend worden via het daartoe bestemde e-loket formulier.

Artikel 6: Het is verboden dieren in het zwembadgebouw binnen te brengen.

Artikel 7: Iedereen moet de scheiding tussen de zone, die geschoeid mag worden betreden, en de zone, die enkel ongeschoeid mag worden betreden, strikt naleven.

Artikel 8: Vooraleer te baden is het gebruik van de doorloopdouche en het voetbad verplicht.

Artikel 9: De baders moeten zich gedragen naar de onderrichtingen van het toezichthoudend personeel.

Artikel 10: De toegang tot het zwembad is verboden voor personen die een gevaar opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen.

Artikel 11: Personen die niet kunnen zwemmen, worden niet toegelaten in het diepe gedeelte van het zwembad.  Enkel het gekwalificeerd toezichthoudend personeel van het zwembad oordeelt over de mate van zwemvaardigheid van de bezoekers die tot het diepe gedeelte van het zwembad worden toegelaten.

Artikel 12: Kinderen jonger dan zes jaar moeten begeleid zijn door een toezichthoudende volwassen.

Artikel 13: Bij dreigende overbezetting van het zwembassin zal het gekwalificeerd toezichthoudend personeel van het zwembad een besluit treffen tot beperking van de zwemtijd of tot een tijdelijke stopzetting van de toegang tot het zwembassin voor bijkomende zwemmers. Het personeel deelt zijn beslissing tot beperking van de zwemtijd mee en verwittigt de kassa hiervan, zodat dit kan worden meegedeeld aan personen die zich aldaar aanbieden om zich een toegangsticket te verschaffen.

Artikel 14: Het personeel en inzonderheid het gekwalificeerd toezichthoudend personeel staat in voor de veiligheid en de zedelijkheid in het zwembad.

Het gekwalificeerd toezichthoudend personeel is gemachtigd de personen, die weigeren zich naar hun onderrichtingen te schikken, de opdracht te geven, de zwembadinfrastructuur te verlaten.

Het personeel is gemachtigd de personen, die een gevaar betekenen voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen door dronkenschap of wegens ordeverstoring, de toegang tot het zwembad te verbieden.

Bij weerspannigheid kan het personeel de hulp van de politie inroepen.

Artikel 15: Behoudens voor het geven van zwemlessen door het gekwalificeerd personeel van de stedelijke sportdienst is machtiging van het college van burgemeester en schepenen vereist voor het verstrekken van lessen in het stedelijk zwembad, met uitzondering voor wie zijn eigen kind of familie in de eerste graad leert zwemmen. Iedere lesgever moet minimum in het bezit zijn van een diploma (initiator zwemmen of bachelor /master lichamelijke opvoeding/ kinesitherapie en ergotherapie).  De regeling voor de uitwerking van de externe zwemlesgevers wordt door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld.

Wie een goedkeuring heeft van het college van burgemeester en schepenen maar nog niet beschikt in dit artikel vereiste diploma, krijgt 6 maanden tijd om zich in regel te stellen.

Artikel 16: Klachten en opmerkingen in verband met de werking van het stedelijk zwembad moeten overgemaakt worden volgens de procedure inzake klachtenbehandeling zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

Artikel 17: Iedere bezoeker en gebruiker van het zwembad wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement interne orde .  Door het aanvaarden van het toegangsticket verbindt hij zich ertoe zich volledig naar de bepalingen van dit reglement te schikken.  Het personeel van het zwembad ziet toe op de stipte uitvoering van dit reglement.  Het is gemachtigd, de personen, die een gevaar betekenen voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen wegens niet-naleving van bepalingen van dit reglement, de toegang tot het zwembad te verbieden of ertoe te verplichten, het zwembad te verlaten.  Bij weerspannigheid kan het personeel de hulp van de politie inroepen.