Klimaatsubsidie voor Veurnse verenigingen

Voor wat?

De Veurnse verenigingen een financieel duwtje in de rug geven, wanneer zij voor de leden van de vereniging en de buurt of dorp een klimaatproject willen opzetten.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Een Veurnse vereniging zonder winstoogmerk of een feitelijke vereniging die is gevestigd en erkend op het grondgebied van de stad. Ook bewonersplatforms, schoolbesturen, oudercomité vallen hieronder.

Bewonersplatforms, feestcommissies, oudercomité, verenigingen, die een actie willen opzetten rond fiets- of autodelen, terugdringen gemotoriseerd vervoer, spaarzaam omgaan met energie, lokale energieproductie, rationeel watergebruik of collectieve renovatie kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de stad

Financiële steun

Een goedgekeurd klimaatproject kan rekenen op de financiële steun van 750 euro. De subsidie mag echter niet aangewend worden voor personeelskosten, investeringen in, rond of aan gebouwen, aankoop van toestellen of het uitsluitend uitgeven van een publicatie

De uitbetaling van de klimaatsubsidie verloopt in twee fasen:

  • Een voorschot van 80 % van de toegekende klimaatsubsidie wordt uitbetaald na de goedkeuring van de projectaanvraag
  • Het voorziene saldo van 20 % van de toegekende klimaatsubsidie wordt uitbetaald na de goedkeuring van het activiteitenverslag

De initiatiefnemer dient het activiteitenverslag, met de nuttige bewijsstukken, in ten laatste drie maanden na de voltooiing van het klimaatproject bij de milieudienst. De Milieudienst behoudt zich het recht voor de initiatiefnemer verduidelijking te vragen en de echtheid van de gegevens na te gaan.

Waarvoor kan men deze subsidie aanvragen?

Niet-terugkerend, geheel van activiteiten, afgebakend in tijd, waaraan minstens één sensibiliserings- of communicatieactie is gekoppeld naar de doelgroep van de vereniging of het breed publiek. Commerciële projecten, die gericht zijn op winst, komen niet in aanmerking.

Niet vergeten!

  • Het College van Burgemeester en Schepenen uit te nodigen voor de publieksgerichte activiteiten.
  • Om na uitvoering van het klimaatproject een activiteitenverslag te bezorgen aan de milieudienst.
  • Om bij alle acties de logo’s van het Burgemeesterconvenant en Veurne te vermelden samen met de eventueel extra logo’s die bij de goedkeuring van de projectaanvraag opgelegd worden.