Inventaris van leegstaande gebouwen en woningen

Beschrijving

Leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen in het algemeen, moet worden bestreden. Sedert de invoering van het grond- en pandendecreet in 2009 dient elke gemeente in te staan voor de opmaak en het beheer van een register van leegstaande gebouwen en woningen, het ‘leegstandsregister’ genoemd.

Criteria

De criteria die gebruikt worden om leegstand te beoordelen, zijn o.a. het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister, de onmogelijkheid om het gebouw te betreden, het ontbreken van een aangifte als tweede verblijf, het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen, enz.

Jaarlijkse gemeentebelasting

Er wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Bekijk hieronder het volledig belastingreglement op de leegstand van gebouwen en woningen. In het belastingsreglement op leegstand zijn ook een aantal vrijstellingen opgenomen.

Leegstandsregister 

WoonWinkel West maakt jaarlijks een inventarisatie op van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen op haar grondgebied. Deze lijst wordt tegen 1 maart overgemaakt aan de Vlaamse Overheid. De eigenaar van een geregistreerde ruimte kan binnen 30 dagen na het betekenen van het registratieattest beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering. Ook kan een aanvraag tot schrapping gericht worden aan de Vlaamse Regering.

Bekijk hieronder de voorwaarden van opname in het leegstandsregister volgens het “reglement inzake leegstaande, verwaarsloosde en verkrotte gebouwen".

Openingsuren en contact

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Mobiliteit

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 57