Bemiddeling

Familiale bemiddeling

Bij een conflict bestaan er verschillende wegen om tot een oplossing te komen:

  • Je kan het onderling uitklaren
  • Je kan beroep doen op een deskundige (bemiddelaar, therapeut ...)
  • Elke partij kan zich laten vertegenwoordigen door een derde en de beslissing uit handen geven (advocaten, rechter)

In de eerste twee gevallen kies je zelf voor de oplossing, al dan niet met extra ondersteuning. 

De bemiddelaar

De bemiddelaar probeert manieren te vinden om de partijen te verbinden. Hij richt zich niet onmiddellijk op oplossingen maar gaat op zoek naar de onderliggende belangen en wensen van beide partijen. 

Wanneer beide partijen elkaars onderliggende behoeften kunnen horen, is het makkelijker tot een overeenkomst te komen die door beide partijen wordt gedragen. Dit kan bijdragen tot het naleven van de overeenkomst. 

De bemiddelaar onderschrijft de deontologische code en is bijgevolg neutraal, onpartijdig en heeft geen belang bij de inhoud van de overeenkomst. Hij begeleidt het proces en richt zich op de communicatie tussen beide partijen.

Wat?

Conflicten binnen de familiale sfeer zoals:

  • Contactherstel tussen familieleden
  • Geschillen over nalatenschap
  • Opstellen/aanpassen ouderschapsregeling
  • Bemiddeling bij (echt)scheiding
  • Geschillen over zorg voor ouders of kinderen

Praktisch?

Elke actieve cliënt en zijn/haar partner van de sociale dienst kan initiatief nemen om beroep doen op bemiddeling. Bemiddeling is vrijwillig en vertrouwelijk. Als beide partijen akkoord zijn, kunnen ze een eerste, gezamenlijke afspraak maken. Daarin kan worden afgetoetst als de vraag aansluit bij de methodiek van bemiddeling.

Het aantal gesprekken is afhankelijk van de aard en de inhoud van het conflict. Bemiddeling wordt kosteloos aangeboden door de sociale dienst. 

Echtscheidingsbemiddeling

Bij een (echt)scheiding eindigt de partnerrelatie, maar blijft de ouderrelatie bestaan. Kinderen raken soms verstrikt in het conflict. Tijdens de bemiddeling wordt hierbij stilgestaan en gewerkt aan een partnerschap in ouderschap.

De bemiddelaar kan het proces van de opmaak EOT (echtscheiding onderlinge toestemming) begeleiden. De overeenkomst (of delen hiervan) kan worden gehomologeerd door de rechtbank.

De erkende bemiddelaar begeleidt het maken van afspraken over:

  • Ouderschap: gezag, verblijf en kosten
  • Materieel: Verdeling roerende en onroerende goederen

Bij opmaak van een EOT of ouderschapsovereenkomst leggen de partijen zelf het verzoekschrift neer bij de rechtbank. Na homologatie krijgt de overeenkomst de kracht van een vonnis
 

Sociale Dienst
Heldenplein 2
8630 Veurne
België
Gesloten
Gesloten
08:30 - 11:30
Op afspraak
14:30 - 15:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
14:30 - 15:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak