Verplichtingen bij bronbemalingen

Lozing bemalingswater

Het grondwater dat onttrokken wordt bij bronbemalingen moet, in zoverre dit met toepassing van beste beschikbare technieken (BBT) mogelijk is, zoveel mogelijk terug in de grond worden ingebracht buiten de onttrekkingszone. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten. Indien technisch onmogelijk, kan het water geloosd worden in afwateringsgrachten, RWA-leidingen of oppervlaktewater. In laatste instantie, wanneer de andere opties niet haalbaar worden geacht, kan geloosd worden op de gemengde riolering (DWA).

De bemaling moet de lokale waterhuishouding zo min mogelijk verstoren. De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken (Vlarem II, art. 5.53.6.1.1. §2 en Vlarem II, art. 6.2.2.1.2. §5 ). De wettelijke bepalingen omtrent het lozen of retourneren van bemalingswater zijn gekoppeld aan de kwaliteit en samenstelling van het te lozen water.

Sinds 1 januari 2015 mogen enkel daartoe erkende boorbedrijven in Vlaanderen boringen uitvoeren voor grondwaterwinning of deze buiten gebruik nemen (opvullen). De lijst van Vlarel-erkende boorbedrijven kan geraadpleegd worden via de website van de VMM.

Vlarem II stelt dat het verplicht is om een debietmeter te plaatsen bij elke bemaling (sectorale voorwaarden artikel 5.53.3.1 tot en met artikel 5.53.3.3.) volgens een code van goede praktijk. Elke meter moet periodiek geijkt worden door een daartoe gemachtigde ijkingsinstelling. Het is ten zeerste aan te bevelen om de correcte plaatsing, verificatie van de werking en registratie van de debietmeter(s) te laten uitvoeren door en onder verantwoordelijkheid van het Vlarel-erkend boorbedrijf dewelke de bemaling heeft geïnstalleerd. Een erkend boorbedrijf, dat instaat voor de levering van de debietmeters voor de bemaling, houdt een eigen register bij van al haar debietmeters met daarin per meter de ijkgegevens, de meterstand bij levering op de werf en de meterstand bij verwijdering van de werf. Bij de installatie van de bemaling bezorgt het Vlarel-erkend bedrijf het ijkingsattest en de debietmeterstand aan de exploitant. Na de opstart van de bemaling wordt de verdere registratie van de debietmeterstanden en controle van goede werking uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de door de exploitant aangestelde uitvoerder van de werken. 

Als exploitant ben je gehouden aan deze richtlijnen. De grondwaterverlaging dient te gebeuren binnen de melding of vergunning om hinder en aansprakelijkheden te vermijden. De monitoring heeft als doel je te helpen en zo nodig te vrijwaren. Het is dus in jouw belang te beschikken over de nodige middelen (werkende debietmeter, peilbuizen, kwalitatieve data) en de nodige informatie te verzamelen (logboek). Elke bemaling heeft als doel een droge bouwput te realiseren, daarbij ook de milieu-impact te minimaliseren én te voldoen aan de regelgeving.

Noodzakelijke gegevens per bemalingseenheid

Naam

Zijn er meerdere bemalingseenheden, geef deze dan een nummer of naam en duidt dit ook op plan aan. Per bemalingseenheid dient de beschrijving in deze tabel ingevuld te worden

Boorfirma

Erkend boorbedrijf www.vmm.be/water/grondwater/erkende-boorbedrijven

Type

Bijv. via putten, open bemaling, spanningsbemaling, drain, ander type bemaling.

Max. diepte bemalingseenheid

Diepste punt op van de bemalingseenheid ten opzichte van het maaiveld.

Max. verlaging grondwaterpeil

De maximale verlaging van het grondwaterpeil geeft u weer in meter onder het maaiveld.

Watervoerende laag

Gebruik de codering volgens bijlage 2bis Vlarem-II

Aangevraagd max. dagdebiet

Maximaal dagdebiet zonder vermindering met de retour        

Gemiddeld debiet

Gemiddeld debiet per uur, per dag, totaal debiet over de volledige bemalingsduur

Invloedstraal

De VMM biedt een berekeningstool en handleiding voor het berekenen van de invloedstraal en debiet aan. https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/handleiding_berekeningstool_bemaling_bouwput_v1-0_tw.pdf

Aantal putten

Onttrekkingsputten, filterputten, …

Termijn

Noteer aantal dagen dat de bemaling duurt

Datum aanleg bemaling

 

Bestemming bemalingswater

 

  1. In eerste instantie moet ingezet worden op de beperking van het opgepompte debiet. Dit kan door het beperken van de duur van de bemaling, peilgestuurde bemaling of retourbemaling. Meer info
  2. Lozing op oppervlaktewater is de volgende stap. Is er minder dan 200 meter afstand tot het oppervlaktewater? Loos dan het bemalingswater op oppervlaktewater. Voor grote debieten die niet wenselijk zijn op de riool kan dit ook voor grotere afstanden mits de nodige pompcapaciteit voorzien wordt. Opgelet: pompen met een aparte stroomgroep kunnen voor hinder zorgen. Contacteer steeds de waterloopbeheerder om toestemming te vragen. Ook lozing op oppervlaktewater via de regenwaterafvoer van een gescheiden rioleringsstelsel kan hier een optie zijn. Meer info
  3. Indien niet kan geloosd worden op oppervlaktewater, dient er voor het bemalingswater een oplossing gezocht te worden. In dat geval dient eerst onderzocht te worden of nuttig hergebruik van het grondwater mogelijk is. Meer info
  4. Indien voorgaande opties niet mogelijk zijn en het bemalingswater dus geloosd zou worden in een gemengde riolering en het debiet meer dan 10 m³/uur bedraagt, dient een toelating aangevraagd te worden aan Aquafin. Deze toelating dient deel uit te maken van het dossier tot melding van een IIOA of omgevingsvergunningsaanvraag. Meer info

Motivatie lozing

Motiveer waarom bovenstaande volgorde niet gehanteerd wordt, indien van toepassing.

Impact

Geef aan welke maatregelen werden genomen om de impact van de bemaling te beperken.

Doel

Geef aan wat er met de bemaling wordt beoogd en gedurende welke periode de bemaling wordt uitgevoerd.

Debiet en verlaging

Onderbouw het aangevraagde debiet en de aangevraagde maximale verlaging van het grondwaterpeil en geef aan op welke wijze deze werden berekend. De onderbouwing van het gevraagde debiet en de verlaging van het grondwaterpeil bevat minstens de berekeningswijze.

Zettingen

Bepaal het zettingsrisico. De bepaling van het zettingsrisico gebeurt op basis van de berekende invloedstraal en de aanwezigheid van zettingsgevoelige gronden, constructies, … binnen deze invloedstraal. Indien een zettingsrisico bestaat, moet een berekening toegevoegd worden. In Vlaanderen is 20 mm de maximaal toelaatbare zetting.

Bodemverontreinig-ing

Bepaal het effect van de bemaling op de gekende bodemverontreinigingen binnen de invloedstraal. De richtlijnen van de bodemsaneringsdeskundige dienen strikt nageleefd te worden bij de uitvoering van de bemaling. Indien verontreinigd grondwater door de bemaling wordt opgepompt, neemt de exploitant alle noodzakelijke zuiveringsmaatregelen om te voldoen aan de lozingsvoorwaarden van Vlarem II voor lozing op oppervlaktewater.

 

Verdroging

Bevinden er zich binnen de invloedstraal verdrogingsgevoelige elementen? Bepaal de verwachte verlaging van het grondwaterpeil ter plaatse.

Verzilting

Gebeurt de bemaling in (mogelijk) verzilt gebied? Bepaal het risico op verstoring van het contactvlak tussen zoet en zout grondwater.

Berekeningen

Elke berekening vermeldt de gebruikte formule, aannames en variabele parameters.

Bemalingsnota

Indien een bemalingsnota of rekennota werd opgemaakt, moet deze toegevoegd worden.

Debietmeter

Type

Bijv. vleugelradmeter of meter met schroef van het Woltmantype, een dynamische turbinemeter, een elektromagnetische meter, een ultrasone meter of een gecombineerde meter (een meter die binnen hetzelfde huis een combinatie is van de voorgaande meters)

Serienummer

 

Merk

 

Datum laatste ijking

 

Datum plaatsing

 

Peilputten

Naam

Eventueel overeenkomstig met de bemalingseenheid en in overeenstemming met plan

X,Y coördinaten

Druk de coördinaten uit in Lambertcoördinaten.

Diepte put (m)

 

Aantal filters

 

Watervoerende laag

HCOV per filter

Top van de  filter

Noteer per filter (m-mv)

Basis van de filter

Noteer per filter (m-mv)

Datum aanleg

 

Boorfirma

 

Boorverslag

 

Putschema

 

Analyses

Debietmetingen

Conform de sectorale voorwaarden

Peilmetingen

Kwaliteitsanalyses

 

grondwaterwinning, van meer dan 2.500 m³ per dag of van meer dan 500.000 m³ per jaar?

Hydrogeologische studie conform addendum RH technisch rapport waarin het effect, met inbegrip van de gevolgen op de natuur en het natuurlijk milieu, van de geplande grondwaterwinning op de openbare en private bovengrondse eigendommen is bestudeerd en omschreven

Bijzondere milieuvoorwaarden

- De startdatum van de bemaling dient minimaal twee dagen op voorhand gemeld te worden aan de milieudienst.
- De lozingsplaats van het bemalingswater is in oppervlaktewater waarbij er voldaan moet worden aan de algemene voorwaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen in de gewone oppervlaktewateren conform art. 4.2.2.1.1 van Vlarem II
- Voor de start dient een waterstaal genomen te worden door een erkend labo om de parameters na te gaan gevraagd in de algemene voorwaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen in de gewone oppervlaktewateren conform art. 4.2.2.1.1 van Vlarem II.
- Voor de start en na het beëindigen van de bemaling dient een waterstaal genomen te worden door een erkend labo om de geleidbaarheid en temperatuur op het veld van de opgepompte grondwater te meten.
- Het totale debiet dient gemeten te worden door minstens één verzegelde en wettelijk geijkte waterteller per drainage(lijn) op een relevante, steeds bereikbare plaats te voorzien zodat kan nagegaan worden of het opgegeven opgepompte aantal m³ grondwater overeenstemt met de gemelde gegevens
- Peilmetingen dienen bij de aanvang, dagelijks en bij het beëindigen van de bemaling te gebeuren. 
- Indien de leidingen voor de afvoer van bemalingswater worden voorzien op het openbaar domein dient de exploitant de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid van voorbijgangers te waarborgen.
- Er dienen zettingsmetingen te gebeuren op de omliggende gebouwen die staan op de percelen grenzend aan het perceel waarop de werken uitgevoerd worden. 
- Foto's dienen genomen te worden tijdens de nazorg, van de fysieke elementen van het bemalingssysteem. Foto's van het fysiek verwijderen van deze elementen en het opvullen van de filtergaten en horizontale drains. Deze dienen met vermelding van de einddatum van de bemaling binnen een week na het beëindigen van de bemaling bezorgd te worden aan milieudienst@veurne.be.
- De tellerstanden van de debietmeting, de peilmetingen en de resultaten van de waterstalen dienen:
o in een logboek genoteerd te worden bij het aanvangen, tijdens de werken en bij het stoppen van de werkzaamheden op de werf. In dit boek dient er ruimte te zijn om eventuele opmerkingen (lekkages, vervangen kapotte tellers, enz…) te vermelden.
o De logboekgegevens dienen
§ tijdens de periode waarin de grondwaterstand nog daalt, elke werkdag doorgegeven worden aan de milieudienst. Dit kan per mail op milieudienst@veurne.be
§ Tijdens de periode waarin de bemaling dient om de verlaagde grondwaterstand stabiel te houden, elke week doorgegeven worden aan de milieudienst.

-Algemene voorwaarde inzake bemalingen: Van zodra code geel door de Vlaamse droogtecommissie van toepassing is op het grondgebied van Veurne dient de bouwheer onverwijld een container van minstens 30 m³ te plaatsen op of in de nabijheid  van de werf – wanneer technisch mogelijk – om het bemalingswater eerst op te vangen met het oog op het hergebruik door de stedelijke diensten en bij uitbreiding derden mits machtiging van de burgemeester.