Huursubsidie

De Stad Veurne verleent een huursubsidie voor het verhuren van een particuliere woning die gelegen is op het grondgebied van de stad Veurne en dit onder volgende voorwaarden: 

De stedelijke huursubsidie wordt slechts verleend aan de aanvrager die er zich toe verbindt:

  • de huursubsidie maandelijks en integraal in mindering te brengen van de initiële huurprijs die door de bewoner is verschuldigd;
  • de huursubsidie maandelijks en integraal aan de verhuurder van de woning over te maken;
  • de nodige begeleiding van de bewoner te verzekeren.

Het bedrag van de stedelijke huursubsidie bedraagt 20% van de overeengekomen maandelijkse huurprijs zoals bepaald in de huurovereenkomst gesloten tussen de verhuurder en de aanvrager.

De maximale huurprijs aan de eigenaar mag niet meer bedragen dan 550 euro voor wooneenheden met minstens 3 slaapkamers.

Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning mag niet meer bedragen dan 1.000 euro. 

De aanvraag tot het bekomen van de stedelijke huursubsidie moet door de aanvrager, bij middel van een ter post aangetekende zending, worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Bij deze aanvraag dienen navolgende documenten te worden gevoegd:

  1. een exemplaar van de geregistreerde huurovereenkomst opgemaakt tussen de verhuurder en de aanvrager. In deze huurovereenkomst dient te worden gestipuleerd dat de huur wordt aangegaan voor een periode van negen (9) achtereenvolgende jaren;
  2. een exemplaar van de geregistreerde huurovereenkomst (onderhuur) opgemaakt tussen de aanvrager en de bewoner;
  3. een afschrift van het conformiteitattest dat in het kader van de bepalingen van de Vlaamse Wooncode werd afgeleverd aan de aanvrager van de huursubsidie;
  4. een afschrift van de statuten van de aanvrager
  5. een bewijs dat de huurder van het pand is ingeschreven op de wachtlijst van de Woonmaatschappij IJzer en Zee.

De stedelijke huursubsidie wordt aan de aanvrager toegezegd voor een termijn van 9 jaar, en wordt uitbetaald per kwartaal na voorlegging van een kwartaalstaat. Indien de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de aanvrager van de stedelijke huursubsidie voorziet in een indexatie van de initiële huurprijs dan wordt de stedelijke huursubsidie op dezelfde basis geïndexeerd.