Aanpassingspremie voor levenslang wonen

Beschrijving

1.    Doel

Om het levenslang wonen te stimuleren en aldus huishoudens de mogelijkheid te bieden zolang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, wordt binnen de perken van het daartoe op de gemeentelijke budget voorziene krediet een premie toegekend aan de particuliere personen die op het grondgebied van de stad Veurne in hun woning aanpassingen doorvoeren ter verbetering van hun huidige of toekomstige specifieke leefsituatie, en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van onderhavige reglement.

2.    Definities

• Premie-aanvrager: de particuliere persoon, als eigenaar of als huurder, die minstens 50 jaar oud is of een persoon is met een handicap (ongeacht de leeftijd)
• Persoon met een handicap: de persoon die blijkens een attest afgeleverd door een overheidsinstantie/RIZIV/VAPH, erkend is als getroffen zijnde door tenminste 66% ontoereikendheid of vermindering van lichamelijke en geestelijke geschiktheid en die wegens één of meerdere aandoeningen voor de activiteiten van het dagelijks leven moet beschikken over een specifieke uitrusting die in de woning geïntegreerd is.
• Woning: het huis, appartement of studio, hoofdzakelijk bestemd voor het huisvesten van één gezin; kamers die vallen onder het reglement van kamers komen niet in aanmerking voor de toepassing van dit reglement.
•Kernwoning: de verzameling van volgende ruimtes op een zelfde verdieping: leefruimte, keuken, (hoofd)slaapkamer, badkamer en toilet.
• Aanvraagdatum: datum waarop de aanvraag ingediend wordt (datum vermeld op ontvangstbewijs)
• Geldige factuur: gedetailleerde factuur op naam van de aanvrager, met vermelding van de aangekochte goederen of de gepresteerde werken: het adres, vermeld op de factuur als leveringsadres, moet hetzelfde zijn als de plaats waar de werken werden gepresteerd.

3.    Voorwaarden

• Particulier persoon, inwoner van Veurne, die eigenaar of huurder is en minstens 50 jaar oud is of een persoon met een handicap van minstens 66%.
• p de aanvraagdatum mag de premie-aanvrager niet meer dan 1 woning
in exclusieve volle eigendom of in volle vruchtgebruik bezitten. 
• Het gezamenlijk belastbaar inkomen van twee jaar vóór aanvraagdatum van de premie-aanvrager en de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont mag niet hoger zijn dan 40 000 euro, te verhogen met 1340 euro per persoon ten laste.
• Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning mag niet meer dan 1200 euro bedragen.
• Het geheel van de aanpassingswerken moet minstens 1000 euro bedragen (BTW niet inbegrepen). Indien men enkel aanpassingswerken voor categorie F uitvoert moet het bedrag minstens 250 euro bedragen (BTW niet inbegrepen)
• De aanvrager moet geldige facturen voorleggen van geregistreerde aannemers of 
van de aankoop van materialen voor de renovatiewerken. 
De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan drie jaar.

4.    Aanpassingswerken 

• De werken hebben een integrale aanpassing van de woning op het oog, waarbij er naar gestreefd wordt om alle noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren die het levenslang wonen mogelijk maken. 
Uitvoering van de werken is mogelijk per categorie en kan gespreid worden in tijd.
• Volgende categorieën van aanpassingswerken komen in aanmerking: 
• Categorie A: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning
 • beperken van drempels voor toegang tot de woning (voordeur, achterdeur,…) 
en in de woning en aanpassen van het toegangspad tot de voordeur door het vervangen van trappen door de aanleg van een hellend vlak
 • voorzien van voldoende grote doorgangsmaten voor de deuren alsook de opstelruimte naast, voor en achter de deuren
• Categorie B: 
 • plaatsen van een (trap)lift
• Categorie C: Automatisering 
 • automatisering rolluiken
 • automatische deuropener(s), automatisering van garagepoorten komt niet in aanmerking voor betoelaging    
• Categorie D: Aanpassing van de badkamer
 • inrichten aangepaste badkamer in de kernwoning
 • vervangen bad door douche met hetzelfde niveau als badkamervloer en met
aangepaste toebehoren (glijstang, zitje,…)
 • voorzien van een douche met hetzelfde niveau als badkamervloer en 
met aangepaste toebehoren (glijstang, zitje,…) 
 • aanpassen vloerbekleding door het voorzien van slipvrij materiaal
 • voorzien van de nodige handgrepen en steunen
 • voorzien van vrije ruimte onder wasbekken
 • aanpassen schakelaars en stopcontacten
 • plaatsen van een kantelspiegel boven lavabo ten behoeve van rolstoelgebruikers
 • installatie van een thermostatische kraan
 • voorzien van aangepaste verlichting voor slechtzienden
• Categorie E: Aanpassing Slaapkamer, leefruimte en/of keuken
 • aanpassen vloerbekleding slaapkamer, leefruimte en/of keuken door het voorzien van slipvrij materiaal
 • plaatsen van een bedverhoger
 • aanpassen van een slaapkamer in de kernwoning
 • aanpassen van de keuken zodat die voldoende ruim, veilig en comfortabel is
 • aanpassen schakelaars en stopcontacten
 • voorzien van aangepaste verlichting voor slechtzienden
 • verbreden van deuropeningen of plaatsen schuifdeur
 • Facultatieve categorie F: Aanpassing toilet
 • voorzien van een verhoogd toilet
 • voorzien van de nodige handgrepen en steunen
 • Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de in aanmerking komende werken op basis van het advies van de huisvestingsambtenaar, en kan zo nodig bijkomende werken opleggen teneinde het levenslang wonen mogelijk te maken. 
 • Het geheel van de uit te voeren aanpassingswerken die voor betoelaging in aanmerking komen, moet tenminste:
 • 1000 euro bedragen (excl. BTW) voor de categorieën A t.e.m. E, dit per categorie.
 • 250 euro bedragen (excl. BTW) voor de facultatieve categorie F.
 • Op straffe van verval van de premie mogen de werken slechts uitgevoerd worden na het bekomen van de eventueel vereiste stedenbouwkundige vergunning. 

5.    Hoeveel bedraagt de premie

• 50% van de kostprijs van de uitgevoerde werken (excl. BTW) met een maximum van 750 euro premie voor de categorieën van A tot E.
• 50% voor de aanpassingswerken in het toilet (excl. BTW) met een maximum van 250 euro premie voor de facultatieve categorie F.

Het is dus mogelijk om de uitvoering van de werken per categorie of categorieën uit te voeren en te spreiden in tijd. Voor elk van de categorieën kunt u de premie aanvragen.

6.    Verklaring 

• De premie-aanvrager verbindt er zich toe, de gewestelijke, provinciale en eventuele andere premies aan te vragen, waarop hij recht zou hebben in verband met de uit te voeren werken aan de onder dit reglement bedoelde woning, het bewijs van de aanvraag hiervan voor te leggen en mededeling te geven van de beslissingen over het al dan niet toekennen van de aangevraagde toelagen. Deze verbintenis geldt afzonderlijk per categorie op datum van het indienen van de facturen met het oog op de definitieve toekenning van de premie. 
• De som van alle premies samen mag nooit meer bedragen dan 100% van de kostprijs van de werken. 

7.    Premieaanvraag 

De premie kan voor de betreffende woning per categorie, zoals omschreven in artikel 4, maar eenmaal aangevraagd worden door de premie-aanvrager. 

8.    Indiening

De aanvraag moet ingediend worden bij de huisvestingsambtenaar of WoonWinkel West
op een daartoe bestemd formulier dat door deze diensten ter beschikking wordt gesteld. 

9.    Onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd alle onderzoeken te doen of te laten doen, die nuttig of nodig geacht worden omtrent de vervulling van de voorwaarden tot het bekomen van de gemeentelijke premie(s). Weigering tot medewerking aan deze onderzoeken brengt verval van het recht op de premie mee. 

10.    Bedrag van de premie  

Het bedrag van de premie wordt per categorie vastgesteld en uitbetaald op voorlegging van de officiële facturen van de uitvoerende aannemers en/of van de aankoopfacturen of gedetailleerde aankoopbewijzen van de aanvragers die de werken zelf uitvoeren. Alle ten aanzien van het Stadsbestuur Veurne aangegane verbintenissen vervallen van rechtswege bij overlijden van de premie-aanvrager, en bij onteigening of vernieling van de woning.

11.    Betwisting

Alle betwistingen over de toepassing van onderhavig reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen. Betwistingen moeten binnen een termijn van één maand na kennisgeving aan de premie-aanvrager en per aangetekende brief gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Stadskantoor De Seylsteen, 
Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne.

12.    Andere premies

De aanpassingspremie kan gecumuleerd worden met andere stedelijke premies, voor zover voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.

13.    Aanspraak

Om aanspraak te kunnen maken op de renovatiepremie moet de aanvrager geldige facturen van geregistreerde aannemers of voor de aankoop van materialen voor de renovatiewerkzaamheden kunnen voorleggen. 

Voor meer info neem contact op met de Woonwinkel West, info@woonwinkelwest.be.

 

Openingsuren en contact

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Mobiliteit

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 57