Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Stad Veurne heeft een reglement "Algemene politieverordening ter voorkoming van overlast" die overlastfeiten en kleine overtredingen bestraft met geldboetes, die opgelegd worden door een sanctionerend ambtenaar. Deze wordt aangesteld door de gemeenteraad. Wie te Veurne voor "overlast" zorgt, kan een administratieve geldboete van maximaal 70 euro krijgen.

Vormen van overlast 

Vormen van overlast die het stadsbestuur bestraft met een geldboete zijn: sluikstorten, wildplakken, loslopende dieren, geluidsoverlast, wildplassen, het te vroeg buiten plaatsen van vuilniszakken, ...

Hoe verloopt de administratieve procedure voor een administratieve geldboete?

Heb je een overtreding begaan, en een politieambtenaar of GAS-vaststeller heeft dit vastgesteld, dan maakt hij een bestuurlijk verslag over aan naar de sanctionerend ambtenaar. Deze beslist om al dan niet de administratieve procedure te starten.

Als de sanctionerend ambtenaar deze procedure start, moet hij de vermeende overtreder eerst een brief schrijven, waarin hem de vastgestelde feiten worden meegedeeld. Hij geeft de overtreder de mogelijkheid om zijn verweer in te dienen. Na verloop van minstens 14 dagen treft hij dan een beslissing, rekening houdend met het verweer en met de uiteenzetting in het politieverslag.

Als hij beslist, een boete op te leggen, moet je die binnen de maand nadat je de geldboete opgelegd kreeg, betalen. Betaal je de boete niet, dan stelt het stadsbestuur een deurwaarder aan om de boete in te vorderen, waarbij dan nog extra de deurwaarderskosten teruggevorderd worden.

Voorkomen is beter dan genezen

Word je met overlast geconfronteerd, kan je best eerst nagaan of de problemen niet door overleg kunnen opgelost worden. Door met elkaar te praten kunnen vaak al veel twisten of frustraties uit de wereld geholpen worden. Want vergeet niet: een goede buur blijft beter dan een verre vriend.