Burgerparticipatie

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn hebben op 24 juni 2019 het participatiereglement vastgesteld. De burgemeester heeft dit reglement bekend gemaakt op 25 juni 2019.

 

Melding

Via het e-loket "meldingskaart" kan je een probleem melden aan het Stadsbestuur over de infrastructuur van de gemeente. Het Stadsbestuur zal er zo vlug mogelijk gevolg aan geven en jou op de hoogte brengen van het resultaat.

Bepaalde meldingen deel je niet mee aan het stadsbestuur, maar aan de volgende bevoegde dienst. Zo word je vlugger geholpen!

  • Defecte straatlamp op de openbare weg: surf naar www.straatlampen.be. Geef meteen de informatie van de straatlamp (gemeente, straat en nr. van de straatlamp) door.
  • Defecten gas en/of elektriciteit: 078 35 35 00
  • Gasreuk: 0800 650 65
  • De Lijn: 070 220 200

 

Burgerinitiatief/ voorstel van burgers

Inwoners kunnen mee de agenda van de gemeenteraad bepalen. Zij kunnen een voorstel op de agenda van de gemeenteraad inschrijven en dit voorstel komen toelichten voor de gemeenteraad. Er zijn een aantal voorwaarden.

Voorstel van burgers

 

Klacht

Iedere inwoner kan bij het stadsbestuur zijn ongenoegen uiten over een product, handeling of gedraging, of het achterwege blijven van een handeling of gedraging door een personeelslid of dienst van het stadsbestuur Veurne.

Indienen klacht

 

Verzoekschrift

Conform artikel 304 van het decreet lokaal bestuur heeft iedere burger het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.

Indienen verzoekschrift

 

Volksraadspleging

De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners, beslissen om de inwoners te raadplegen over de aangelegenheden van gemeentelijk belang, overeenkomstig de artikelen 305 t.e.m. 325 van het decreet over het lokaal bestuur.

 

Openbaarheid van bestuur

Volgende wetgeving heeft betrekking op de openbaarheid van bestuur:

 • artikel 32 van de grondwet
 • decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
 • besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur
 • omzendbrief van 4 juni 2004 betreffende openbaarheid van bestuur
 • Bestuursdecreet (vanaf 1/1/2019)
 • Aanvraag inzage / afschrift bestuursdocument

 

Andere regelgeving die de openbaarheid van bestuur beperkt of verbreedt:

 • wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • milieu
 • intellectuele eigendommen
Secretarie
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
058 33 55 00