Welzijnsraad

De welzijnsraad geeft het lokaal bestuur advies:

  • bij de opmaak van de lokale beleidsdoelstellingen inzake welzijn in de strategische meerjarenplanning
  • over de uitvoering van de beleidsdoelstellingen uit de strategische meerjarenplanning voor welzijn. In deze heeft de welzijnsraad een opdracht inzake beleidsopvolging en -evaluatie en bewaakt het de dwarsverbindingen naar aanverwante beleidsdomeinen
  • met betrekking tot de uitbouw van de dienstverlening en aanbod betreffende welzijn binnen de gemeente. De welzijnsraad kan daarbij het lokaal bestuur ook vragen, het initiatief te nemen om de Vlaamse overheid te informeren en adviseren over het uitbreiden van de (lokale) dienstverlening
  • het uitwerken, van een gemeenschappelijk aanbod betreffende welzijn alsook een preventiebeleid ontwikkelen
  • het uitwerken, voeren en evalueren van concrete (preventieve) acties rond welzijn, bv. ronde van Veurne in de buurten, MEGA-project, outreachende werking, schoolbuddy
  • het adviseren van het lokaal bestuur inzake te ondernemen acties/opzetten van projecten

De welzijnsraad heeft als doel om een participerend model op te zetten voor lokale actoren en door concrete acties ook voor de burgers van Veurne, om advies in te winnen over het te voeren welzijnsbeleid in Veurne.

Vanuit de welzijnsraad kunnen werkgroepen worden ontwikkeld die aan de slag gaan rond concrete acties, deze werkgroepen staan in voor de terugkoppeling naar de welzijnsraad bv.  hartvriendelijke gemeente, gezonde gemeente,... Ad hoc is er de mogelijkheid om private initiatieven en politie uit te nodigen op een welzijnsraad.

Samenstelling

Voorzitter: Wendy Degraeuwe

Penningmeester: Tiebe De Bruycker

Leden: Bart verhamme, Charlotte De Ly, Florent Platteeuw, Deborah De Rous, Isabelle Lehouck, Nathanie Joos en Emilia Nouwynck 

Administratie: Amelie Tettelin, Guido Hoste, John Calcoen, Peter Debeir

Secretariaat: Sint-Denisplaats 16

pdf bestand200427_participatiereglement (gecoordineerde versie).pdf (353 kB)