Beschermingszone vogelgriep

  • 28 december 2021

vogelgriep waarschuwingsbordOp het grondgebied van Veurne is een geval van vogelgriep vastgesteld. Het FAVV bakent rond een inrichting, die besmet is met hoogpathogene vogelgriep, een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km af. Een groot stuk van het grondgebied van Stad Veurne valt binnen deze zone. De bewoners krijgen een bewonersbrief met alle praktische uitleg. Je herkent de beschermingszone aan de rode borden die langs het openbaar domein zijn opgesteld.

In de beide zones zijn specifieke bestrijdingsmaatregelen van kracht, die bovenop de algemene maatregelen komen die gelden in het hele land. Deze algemene maatregelen zijn beschreven in het document 1714119 “Ziekte van Newcastle et aviaire influenza: algemene maatregelen” en terug te vinden op deze website

Dit document geeft een overzicht van de bestrijdingsmaatregelen en bioveiligheidsregels die van toepassing zijn in de beschermingszone met een straal van 3 km. 

Maatregelen voor alle houders

  1. Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  2. Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  3. Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van opper-vlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  4. Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de beschermingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de zone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt. 
  5. Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
  6. Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld (contactgegevens: https://www.favv-afsca.be/professi-onelen/contact/lce/). 
  7. 1717141 - v1 - 04.12.2021 Maatregelen van toepassing in een beschermingszone 2/3 

Bijkomende maatregelen voor niet-geregistreerde hobbyhouderijen

  1. De toegang tot de rennen, volières en hokken bij hobbyhouders is verboden voor alle personen en materiaal die niet tot de inrichting behoren. De houder treft met het oog daarop alle noodzakelijke schikkingen. Dit verbod geldt niet voor de medebewoners, de dierenarts, het personeel van het FAVV en de personen die in opdracht ervan werken, het personeel van andere bevoegde overheden en de personen die in opdracht ervan werken. Deze personen moeten laarzen en (over)kledij van de hobbyhouderij, hetzij wegwerpkledij en schoenovertrekken aantrekken voordat zij een ren, volière of hok betreden en moeten alle nodige voorzorgen nemen om verspreiding van het vogelgriepvirus te vermijden. 
  2. Elke persoon die een ren, volière en hok bij een hobbyhouder binnengaat of verlaat, moet de gepaste bioveiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Op www.veurne.be/inventaris-pluimvee dien je een inventaris door te geven, als je pluimvee bezit binnen de beschermingszone, binnen de 48 uur van ontvangst van de bewonersbrief. Je kan ook het formulier invullen dat in de bijlage van die brief zit. Dit formulier mag worden afgegeven bij Stadskantoor De Seylsteen, Sint-Denisplaats 16 in Veurne.

Professionele pluimveehouders werden reeds door het FAVV gecontacteerd. Zij dienen de opgevraagde info niet aan de stad door te geven.